ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Е В СИЛА ОТ 15.05.2022 ГОДИНА.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност („Политика/та“) урежда отношенията между Вас, Потребителите на уебсайта, от една страна, и дружеството „Ей Ти Ейч Ар“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206938226, със седалище гр. София, жк Връбница-1, бл 518, вх Б, притежаващо регистрация в Агенция по заетостта към МТСП № 3341 / 09.06.2022 г. и № 3471 / 18.01.2023 г., ЕИК: 206938226, представлявано от Ася Косаджиева – управител („Ей Ти Ейч Ар“ и/или Администраторът и/или Ние), в качеството си на Администратор на уебсайта https://www.athr.bg.

Ей Ти Ейч Ар отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за поверителност“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Настоящата Декларация е напълно съобразена с Общия регламент за защита на данните (ЕО) 2016/679 и всяко друго приложимо законодателство, свързано със защитата на лични данни. Всяка промяна на Декларацията ще бъде отразявана надлежно на уебсайта,  като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Политиката ни, моля да не генерирате регистрация на уебсайта и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате уебсайта след измененията, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Декларацията ни за поверителност и съгласие с нея.

2. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата Декларация, долупосочените дефиниции ще имат следното значение:

 • „Администратор на данните“ означава физическо или юридическо лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
 • „Дружество/то“ е Администраторът на Платформата “Ей Ти Ейч Ар” ЕООД;
 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Вие“, „Вас“, „Субект на данни“ или „Потребител/и“);
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни;
 • Обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора;
 • „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;
 • „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Всички дефиниции, които не са изрично посочени тук, следва да бъдат използвани със съответното им значение, посочено в ОУП, приложими за уебсайта.

3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството обработва личните данни на Потребителите на уебсайта в качеството на независим Администратор. Работодателите следва да се третират като независими Администратори на личните данни, които получават за Кандидатите за работа.

Администраторът събира и обработва лични данни на следните категории лица, а именно: Кандидати за работа, които са кандидатствали при нас; Кандидатите, които осигуряваме или на които предоставяме работа  при някой от клиентите ни /работодатели/; Потребителите на уебсайта https://www.athr.bg , както и тези кандидатствали за работа през платформите на нашите партньори: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.; Възможно е да бъдат събрани и обработени и лични данни на посетители (напр. данни от видеонаблюдение).

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация:

 • Три имена;
 • Дата на раждане;
 • Имейл;
 • Парола;
 • Телефонен номер;
 • Потребителско име;
 • Данни за завършено образование и допълнителни квалификации, вкл. езикови познания;
 • Данни за предишен опит и работодатели;
 • Данни по разрешения за работа;
 • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
 • Записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност;
 • Други данни при използване на контактна форма.

При използване на уеб сайта ни може да съберем и обработим:

 • потребителско име и парола;
 • електронен адрес, данни за действия в профила;
 • друга информация, споделена доброволно от Вас.

Не събираме чувствителни лични данни като данни за раса, религия, сексуалност и/или религиозни вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана.

5. ЦЕЛ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ.

Ей Ти Ейч Ар обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с основния предмет на дейност – подбор, консултиране, анализ и кариерно подпомагане. Също така целите съответстват на нормативните изисквания, съгласно  Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др.

По-конкретно тези цели са:

 • Сключване на договори с Ей Ти Ейч Ар;
 • Администриране на договорите;
 • Достъп до базата ни данни от работодатели;
 • Финансови отношения;
 • Обработване на заявления и искания;
 • За свързване на кандидати с работодатели;
 • Изпращане на известия за свободни позиции;
 • Управление, оценка и подобряване на нашата дейност;
 • Предоставяне на допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • Оценяване на пригодност като кандидат за работа;
 • Осигуряване на ефективна комуникация;
 • Осигуряване на сигурност.

6. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

В повечето случаи изискваме личните Ви данни и ги обработваме (алтернативно) въз основа на сключване и изпълнение на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се тя да бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги.

Правното основание за обработване е обвързано и с основната ни дейност – подбор и кариерно консултиране и с лиценза ни към Агенцията по заетостта, въз основа на който сключваме Договор за посредническа дейност по наемане на работа с кандидатите, който следва да регистрираме в информационната платформа на Агенцията.

 • Обработване на данните, необходими за сключването и изпълнението на договор за изпълнението на договорни задължения по сключени договори за предоставяне на образователни услуги; Осигуряване на комплексно обслужване и администриране;
 • Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение по Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др. свързани нормативни актове. Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; Предоставяне на информация на съда и органи на реда.
 • Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие- трансфер на данни, извън рамките на ЕС; директен маркетинг.
 • Обработване на данните въз основа на наш законен интерес– извършване на видеонаблюдение в нашите административни обекти;
 • Споделяне на информацията Ви:
  Ей Ти Ейч Ар използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Можем да предоставим данни на счетоводни кантори, адвокатски кантори, ай ти компании, поддържащи уебсайта ни и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: Агенция по заетостта; Националната агенция по приходите; МВР и други регулаторни и разследващи органи при поискване и проверка;

7. АВТОМАТИЗИРАНИ АЛГОРИТМИ

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

8. КАКВИ МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Ей Ти Ейч Ар събира лични данни по различни начини – при кандидатстване лично в офисите, чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици.

Горепосочените лични данни се събират и обработват единствено за целите, за които са били изначално събрани. В случай, че променим целите или начините на обработването им, ние ще се свържем с Вас с допълнителна информация за правното основание, целите и средствата за обработка на личните Ви данни.

9. СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИТЕ

Ей Ти Ейч Ар може да прехвърли данните Ви извън рамките на ЕС към потенциални работодатели, но единствено и след Вашето изрично писмено съгласие или в условията на дерогация и изпълнение на договор.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ей Ти Ейч Ар взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:

1. Физически организационни и технически мерки за защита:
определяне на зоните с контролиран достъп;  определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа  определяне на организацията на физическия достъп; определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ; определяне на екип за реагиране при нарушения;

2. Персонална защита: запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; конфиденциалност на информацията; обучение на персонала;

3. Документална защита: определяне на срокове за съхранение; правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

10. КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Когато срокът за съхранение е изтекъл, ние пристъпваме към изтриване на всички лични данни и съществуващи копия, освен ако правото на Съюза или правото на Република България за обработване на лични данни не изисква запазване на данните поради причини като законови задължения, законови искания, държавни разследвания, разследвания на възможни нарушения на нашите условия и правила или с цел предотвратяване причиняването на вреди на Администратора.

ЧАСТ ОТ СРОКОВЕТЕ СА:

– 5 години – за данните на кандидатите съгласно чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа;
– до 3 години – при собствен подбор като Работодател, съгласно ЗЗЛД;
– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
– 30 дни от записа при видеонаблюдение;

11. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ? 

Имате законното право да:

 • Да се отпишете от получаването на търговски съобщения;
 • Да достъпите личната информация, която съхраняваме за Вас в удобен машинен формат;
 • Да редактирате, добавяте, изтривате и управлявате информацията на Вашия Профил по всяко време;
 • Да поискате редакция на събраните лични данни, когато те са неточни;
 • Да получите копие на личните си данни в електронен формат;
 • Имате право да поискате изтриването на Вашите данни – т.нар. „право да бъдете забравени“, което право обаче не е абсолютно (изключения – наличните лични данни са необходими за упражняване правото на свобода на изразяване; има правно задължение за съхраняване на тези данни; поради причини от обществен интерес);
 • Да получите информация от Нас относно нашите дейности във връзка с Вашите лични данни, включително целите на събирането и съхранението, периода от време за съхранение, методите за събиране и др.;
 • Да получите Вашите данни и да ги прехвърлите на друг Администратор на лични данни;
 • Да се свържете с Нас при въпроси, оплаквания или други възникнали проблеми с обработката на Вашите лични данни;
 • Имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Вашето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че има нарушение на личните данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на Ей Ти Ейч Ар по следните начини:

Email:dataprotection@athr.bg
Телефон: 0894085149

Ние ще отговорим на всички заявки, свързани с поверителността, своевременно и съгласно законоустановените срокове. Ако имате неразрешен проблем с поверителността или обработването на личните данни, можете да се свържете с Вашия местен орган за защита на личните данни.

12. КАК И С КОГО ВАШИТЕ ДАННИ СЕ СПОДЕЛЯТ?

Всеки независим Администратор следва да гарантира сигурността на личните данни, които обработва.

12.1. С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЛАТФОРМАТА

Когато се регистрирате, се създава Профил, чиято информация може да бъде достъпна за Работодателите, които използват уебсайта. Видимата за Работодателите информация е: имена, биография, снимка [следва да се опишат всички данни изчерпателно].

12.2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ УСЛУГИ И ДА СЕ СЪОБРАЗИМ СЪС ЗАКОНА

Запазваме правото си да споделяме Вашата информация, когато имаме добросъвестното основание, че законът го изисква от Нас, когато е нужно за откриването, предотвратяването и разрешаването на измами, неупълномощена употреба на нашите услуги, нарушение на общите ни условия за ползване или други вредни незаконни действия, както и за да защитим Потребителите си.

В тази връзка е възможно личните Ви данни да бъдат споделени с трети страни – получатели при следните обстоятелства:

 • с цел спазване на законово изискване, съдебно производство, съдебно разпореждане или съдебен процес, във връзка с Администратора или негови клонове, филиали, съдружници;
 • с цел разследване на възможно престъпление като кражба на самоличност;
 • с публичните власти в съответствие със законното им задължение за изпълнение на официалната им мисия, като данъчни и митнически органи, звена за финансови разследвания, независими административни органи и др .;
 • във връзка с преобразуване (сливане, вливане, отделяне и разделяне), продажба, покупка, бизнес преход, прекратяване, ликвидация, несъстоятелност на Администратора;
 • когато смятаме, че е необходимо да се защитят правата, собствеността или безопасността на Администратора или други свързани с него лица; или
 • когато се изисква или разрешава друго от закона, включително всички договорни задължения на Администратора.

13ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Ей Ти Ейч Ар я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

14. НАДЗОРЕН ОРГАН

Местният надзорен орган на територията на Република България по въпросите относно лични данни е:

Комисия за защита на личните данни, адрес: София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ №2, тел.: +359 2 915 3580, факс: +359 2 915 3525, имейл: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация, не се колебайте да се свържете с нас на имейл  office@athr.bg.